We have scheduled maintenance on our sites on the 21st of May from 4PM to 8PM CET. During this maintenance window, some functions on this site may become temporarily unavailable

4 MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Chương trình điều hành Tài chính điều hành 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Quản lý
  • Chương trình điều hành
  • Tài chính điều hành
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Quản lý (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Nghiên cứu Quản lý Chương trình điều hành Tài chính điều hành

&nbsp

Phần lớn các thuật ngữ và khung khái niệm thiết yếu cần thiết để hiểu các tài liệu tài chính quan trọng đến từ nhiều năm nghiên cứu học thuật kéo dài. Các chương trình tài chính điều hành thường tìm cách hạn chế thông tin này, cung cấp các kỹ năng và sự hiểu biết cần thiết để xử lý và phản ứng với các báo cáo kỹ thuật.