Keystone logo

2 MBA Các chương trình trong Quản lý nguồn lực 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Bền vững
  • Môi trường bền vững
  • Quản lý nguồn lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

    MBA Các chương trình trong Quản lý nguồn lực

    Quản lý tài nguyên là một lĩnh vực nghiên cứu và nguyên tắc kinh doanh có thể giải quyết bằng cách sử dụng các tài nguyên có sẵn trong công ty để tăng cường hoạt động. Tài nguyên được giải quyết có thể bao gồm các kỹ năng của nhân viên, công nghệ thông tin, tài nguyên và khoảng không quảng cáo.