Keystone logo

2 MBA Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Du lịch Du lịch sinh thái 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Du lịch và Khách sạn
  • Du lịch
  • Du lịch sinh thái
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Du lịch và Khách sạn (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

MBA Các chương trình trong Du lịch và Khách sạn Du lịch Du lịch sinh thái

Du lịch sinh thái, đôi khi được gọi là du lịch bền vững, giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của công chúng về du lịch có trách nhiệm với môi trường. Tìm hiểu cách phát triển mô hình lãnh đạo cộng đồng để thúc đẩy lợi ích tự nhiên của các lĩnh vực quan tâm cụ thể.