Các Trường học & Các trường Đại học Tốt nhất in Kedah, Malaysia 2019

Các trường đại học và trường kinh doanh ở Alor Setar. Tìm tất cả các thông tin về các trường đại học đầu bảng xếp hạng ở Alor Setar đây, và liên hệ trực tiếp!

Đọc thêm Đọc ít hơn

3 Kết quả trong Alor Setar

Địa điểm
Malaysia
Alor Setar
Nuôi trồng Perspectives. Chia sẻ giải pháp. Xây dựng tương lai Universiti Utara Malaysia được chính thức thành lập vào ngày 16 Tháng Hai năm 1984, vớ...
về uum Universiti Utara Malaysia (uum), được chính thức thành lập vào ngày 16 Tháng 2 năm 1984, là trường đại học công lập của Malaysia thứ sáu. Đây l...
Đại học AIMST được đăng ký với Bộ Giáo dục đại học, Chính phủ Malaysia, là một viện giáo dục đại học theo Mục 38 và 39 của Đạo luật giáo dục đại học t...