Ariel University

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Má»t tinh thần má»i trong giáo dục Äại há»c

Má»t trÆ°á»ng Äại há»c thế ká»· 21 bắt nguá»n từ lá»ch sá»­ cá» Äại

Ariel University , ban Äầu Äược thành lập nhÆ° má»t trÆ°á»ng Äại há»c nhá» vào nÄm 1982, Äược chính thức công nhận là trÆ°á»ng Äại há»c nghiên cứu Äầy Äủ vào nÄm 2012, biến nó thành trÆ°á»ng Äại há»c má»i nhất của Israel. Nó Äang phát triá»n thành má»t tá» chức nghiên cứu và giáo dục Äại há»c lá»n.

Tinh thần má»i táo bạo của trÆ°á»ng Äại há»c Äang chảy từ Vùng Äất Israel, quê hÆ°Æ¡ng của Kinh thánh, vào trung tâm của há»c viá»n. Ariel University trình bày má»t quan Äiá»m má»i mẻ vá» chủ nghÄ©a Zion ÄÆ°Æ¡ng Äại và cá» gắng làm sá»ng lại các giá trá» của viá»c xây dá»±ng quá»c gia thông qua sá»± cá»ng hiến cho sá»± xuất sắc trong khoa há»c và nghiên cứu và vượt qua các thách thức xã há»i.

Tiá»m nÄng to lá»n của ngÆ°á»i dân Israel Äang tạo ra má»t thế há» những nhà Äá»i má»i má»i, Äặc biá»t chú ý Äến viá»c tiếp thu những ngÆ°á»i nhập cÆ° má»i và các nhà khoa há»c Israel trá» vá» từ nÆ°á»c ngoài. Sá»± gắn bó của Ariel University vá»i Israel Äược củng cá» bá»i má»t chÆ°Æ¡ng trình há»c thuật có cấu trúc Äá»c Äáo cho tất cả sinh viên có thá» chá»n các khóa há»c từ má»t loạt các chủ Äá» liên quan Äến di sản Do Thái và Vùng Äất Israel.

Ariel University trong nháy mắt

15.000 sinh viên và 450 giảng viên cao cấp Äại diá»n cho toàn bá» xã há»i Israel: NgÆ°á»i Do Thái và ngÆ°á»i Ả Rập, ngÆ°á»i thế tục và quan sát, ngÆ°á»i nhập cÆ° má»i và ngÆ°á»i Israel bản Äá»a.

Khoa và trÆ°á»ng há»c

 • Kỹ thuật
 • Khoa há»c Xã há»i và Nhân vÄn
 • Khoa há»c tá»± nhiên
 • Khoa há»c Y tế
 • Dược phẩm
 • Kiến trúc
 • Truyá»n thông

Bằng cấp há»c thuật

 • Cá»­ nhân (phi quá»c tế)
 • Thạc sÄ© (phi quá»c tế)
 • Tiến sÄ©
 • Sau tiến sÄ©

Sinh viên và giảng viên

 • 15.000 sinh viên
 • 450 giảng viên cao cấp

Tầm nhìn của chúng tôi

Kết cấu của xã há»i Israel tiếp tục trá» nên phức tạp hÆ¡n từ ngày này qua ngày khác. Sá»± Äa dạng cÆ¡ bản của nó, trong khi cung cấp má»t bức tranh toàn cảnh phong phú vá» biá»u hiá»n vÄn hóa, cÅ©ng má» ra cánh cá»­a cho sá»± tha hóa và cÄng thẳng giữa các nhóm dân cÆ° khác nhau. Ariel University cá» gắng Äóng má»t vai trò có ý nghÄ©a trong viá»c sá»­a chữa những khoảng trá»ng giữa các nhóm này và cung cấp những cÆ¡ há»i má»i cho tất cả sinh viên Äá» nhận ra tiá»m nÄng cá nhân của há» má»t cách Äầy Äủ nhất.

 • Äá» trá» thành má»t trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu thế giá»i, Äa ngành.
 • Äá» trá» thành má»t trÆ°á»ng Äại há»c hàng Äầu vá» giáo dục Äại há»c và vÄn hóa, chuẩn bá» các nhà lãnh Äạo tÆ°Æ¡ng lai của Israel.
 • Trá» thành má»t trung tâm há»c thuật có ảnh hÆ°á»ng và củng cá» khu vá»±c vÄn hóa, xã há»i và kinh tế.
 • Trá» thành má»t trung tâm nghiên cứu và giảng dạy xuất sắc thu hút sinh viên và các nhà khoa há»c từ khắp nÆ¡i trên thế giá»i.
 • Äá» trau dá»i và khuyến khích các cá»ng Äá»ng Äa dạng của sinh viên và há»c giả.

112185_pexels-photo-1438072.jpeg

Nghiên cứu

Nghiên cứu và phát triá»n tiên phong trong các lÄ©nh vá»±c Äa dạng vì má»t thế giá»i lành mạnh hÆ¡n và môi trÆ°á»ng an toàn hÆ¡n, cho Israel và thế giá»i

Từ khi thành lập, Ariel University Äã tích hợp nghiên cứu và phát triá»n vào mục tiêu hàng Äầu là giáo dục thế há» tiếp theo. Trá» lại khi xuất khẩu chính của Israel vẫn là nông nghiá»p, những ngÆ°á»i sáng lập AU Äã thấy trÆ°á»c tiá»m nÄng to lá»n của khoa há»c và công nghá» cho sá»± phát triá»n của Äất nÆ°á»c trong tÆ°Æ¡ng lai. Dòng ngÆ°á»i má»i Äến từ Liên Xô cÅ© vào những nÄm 1990 Äã mang Äến má»t cÆ¡ há»i tuyá»t vá»i. Khai thác sá»± sáng tạo và kiến thức của các nhà khoa há»c Äược Äào tạo á» Nga, AU Äã mạo hiá»m bÆ°á»c vào những lÄ©nh vá»±c má»i.

VÆ°á»n Æ°Æ¡m công nghá»

VÆ°á»n Æ°Æ¡m Æ°u Äãi công nghá» từng Äoạt giải thÆ°á»ng của Ariel University có má»t há» sÆ¡ theo dõi Äặc biá»t vá» viá»c nuôi dưỡng các công ty giai Äoạn hạt giá»ng thành công. Ưu Äãi Äóng vai trò là hạt giá»ng của Peregrine mạo hiá»m và hợp tác Äầu tÆ° vá»i các quỹ và quỹ VC hàng Äầu trong nÆ°á»c và quá»c tế.

Những trung tâm nghiên cứu

HÆ¡n 20 trung tâm nghiên cứu, bao gá»m:

 • Trung tâm gia Äình Schlesinger vá» máy gia tá»c nhá» gá»n, nguá»n bức xạ
 • Trung tâm khoa há»c não tích hợp - Ariel IBSCA
 • Trung tâm nghiên cứu ung thÆ° ứng dụng Ariel (ACACR)
 • Trung tâm Äá»i má»i Ariel Cyber
 • Viá»n nghiên cứu dá»ch
 • Viá»n Khảo cá» há»c Ariel
 • An ninh ná»i Äá»a R
 • Trung tâm nghiên cứu nÄng lượng
 • Và hÆ¡n thế nữa.

Sinh viên

CÆ¡ há»i cho tất cả

Vá»i hÆ¡n 15.000 sinh viên, bao gá»m nhiá»u nghiên cứu sinh tiến sÄ© quá»c tế và hÆ¡n 400 giảng viên, Ariel University Äại diá»n cho toàn bá» xã há»i Israel: NgÆ°á»i Do Thái và ngÆ°á»i Ả Rập, ngÆ°á»i thế tục và quan sát, ngÆ°á»i nhập cÆ° má»i và ngÆ°á»i Israel bản Äá»a.

Ariel University cam kết cung cấp cho sinh viên má»i lợi thế có thá» Äá» Äạt Äược má»t ná»n giáo dục chất lượng. Má»t sá» chÆ°Æ¡ng trình Äã Äược phát triá»n Äá» giúp sinh viên hòa nhập vá»i cuá»c sá»ng há»c tập và trong khuôn viên trÆ°á»ng:

Má»t chÆ°Æ¡ng trình Äá»c Äáo tại Ariel University tích hợp sinh viên vào Phá» tá»± ká»· chức nÄng cao vào giáo dục Äại há»c. Äược khá»i xÆ°á»ng và phát triá»n bá»i các nhà nghiên cứu từ Khoa Rá»i loạn Truyá»n thông, chÆ°Æ¡ng trình này hoạt Äá»ng dÆ°á»i sá»± hÆ°á»ng dẫn của khoa bá»i Trung tâm Dá»ch vụ Sinh viên. Những ngÆ°á»i tham gia há»c má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy thÆ°á»ng xuyên vá»i sá»± giúp Äỡ của các sinh viên bạn Äá»ng hành của bạn, cho há» cÆ¡ há»i thá»±c hiá»n tiá»m nÄng há»c tập, từ Äó có Äược má»t nghá» nghiá»p và khả nÄng gia nhập lá»±c lượng lao Äá»ng.

AU tá»± hào có sá» lượng sinh viên lá»n nhất từ cá»ng Äá»ng ngÆ°á»i Ethiopia trong sá» tất cả các tá» chức giáo dục Äại há»c á» Israel. Há» trợ Äặc biá»t có sẵn cho những ngÆ°á»i cần.

Má»t chÆ°Æ¡ng trình chuẩn bá» Äặc biá»t Mechina trá»±c tiếp giúp sinh viên muá»n Äáp ứng các cấp Äá» tiên quyết cho các nghiên cứu thÆ°á»ng xuyên. Sau khi hoàn thành chÆ°Æ¡ng trình, sinh viên tá»t nghiá»p Mechina Äủ Äiá»u kiá»n ÄÄng ký vào khoa mà há» lá»±a chá»n.

110883_pexels-photo-1595391.jpeg

Địa điểm

Ari'el

Address
Ramat HaGolan Street,65
4070000 Ari'el, Israel

Các chương trình