International School of Management

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tại sao lại là ISM?

Tiêu Äiá»m quá»c tế

ISM cung cấp cho sinh viên của mình má»t ná»n giáo dục quá»c tế toàn diá»n. Do Äó, sinh viên cá»­ nhân quá»c tế phải kết hợp viá»c há»c kinh doanh vá»i ngoại ngữ thứ hai là tiếng Äức, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Há»c sinh hoàn thành má»t hoặc hai há»c kỳ du há»c tại má»t quá»c gia châu Ãu hoặc nÆ°á»c ngoài .

Tùy thuá»c vào chuyên môn của há», sinh viên ISM chá»n má»t tá» chức từ 199 trÆ°á»ng Äại há»c Äá»i tác của ISM. Há»c kỳ á» nÆ°á»c ngoài Äược thiết kế Äá» tiếp tục phát triá»n và má» rá»ng nÄng lá»±c liên vÄn hóa và ngôn ngữ của há» và nâng cao và Äào sâu kiến thức chuyên môn của há» trong bá»i cảnh quá»c tế. Ngoài há»c kỳ du há»c, há» cÅ©ng hoàn thành ít nhất mÆ°á»i tuần trong thá»i gian thá»±c tập 20 tuần tại má»t công ty bên ngoài nÆ°á»c Äức. Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân bao gá»m các bài giảng Äược tá» chức bằng tiếng Anh và tiếng Äức ngoại trừ B.Sc. Quản lý quá»c tế English Trail hoàn toàn Äược dạy bằng tiếng Anh.

Các chÆ°Æ¡ng trình thạc sÄ© cÅ©ng bao gá»m má»t há»c kỳ du há»c. Sinh viên dành há»c kỳ thứ ba của chÆ°Æ¡ng trình của há» á» nÆ°á»c ngoài tại má»t trong những trÆ°á»ng Äại há»c Äá»i tác ISM chuyên vá» lÄ©nh vá»±c nghiên cứu của há». HÆ¡n nữa, tất cả các chÆ°Æ¡ng trình bao gá»m các bài giảng Äược tá» chức bằng tiếng Anh, ThS. Quản lý quá»c tế, ThS. Tài chính, MA Quản trá» tiếp thá» chiến lược, MA Luxury, Thá»i trang

Giá»ng nhÆ° các chÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân và thạc sÄ©, các chÆ°Æ¡ng trình bán thá»i gian của ISM cÅ©ng có trá»ng tâm quá»c tế. Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình bao gá»m các mô-Äun á» nÆ°á»c ngoài. Ngoài ra, chÆ°Æ¡ng trình Quản lý chung MBA Äược dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.120859__MG_4759.jpg

Äá»nh hÆ°á»ng thá»±c hành

Tất cả các chÆ°Æ¡ng trình ISM Äá»u hÆ°á»ng Äến nhu cầu của thế giá»i kinh doanh thá»±c sá»±. Mục tiêu này Äược thúc Äẩy bá»i kinh nghiá»m thá»±c tiá»n của các giảng viên ISM, nhiá»u ngÆ°á»i trong sá» há» Äã nắm giữ hoặc hiá»n Äang giữ các vá» trí quản lý trong thế giá»i kinh doanh. HÆ¡n nữa, các giai Äoạn thá»±c tập toàn diá»n, cÅ©ng nhÆ° má»t luận án Äá»nh hÆ°á»ng thá»±c tế tạo thành ná»n tảng của các chÆ°Æ¡ng trình ISM. Các Äại diá»n của công ty có ảnh hÆ°á»ng phục vụ trong Há»i Äá»ng quản trá» giúp Äá»nh hình khái niá»m giáo dục của ISM. Há» cung cấp cho sinh viên cÆ¡ há»i Äá» thá»±c tập và tÆ° vấn dá»± án cho các khoản tín dụng lá»p há»c tại công ty của há».

Bằng cách tận dụng những cÆ¡ há»i này, sinh viên ISM có Äược nhiá»u kinh nghiá»m trong viá»c giải quyết các vấn Äá» thá»±c tế trong cuá»c sá»ng chuyên nghiá»p hàng ngày. Ngoài ra, sinh viên ISM có liên há» trá»±c tiếp vá»i Äại diá»n công ty bằng cách tham gia các buá»i thuyết trình của công ty, há»i chợ nghá» nghiá»p và nghiên cứu trÆ°á»ng hợp . Há»c sinh có thá» thảo luận vá» cÆ¡ há»i nghá» nghiá»p của há» vá»i các Äại diá»n này trong má»t bầu không khí cá nhân. Sá» lượng cá»±u sinh viên ISM ngày càng tÄng cÅ©ng làm phong phú mạng ISM.

Không khí cá nhân

Trái ngược vá»i sá»± ẩn danh Äiá»n hình của các giảng ÄÆ°á»ng lá»n á» nhiá»u trÆ°á»ng Äại há»c, ISM mang Äến cho sinh viên bầu không khí cá nhân nhá» quy mô lá»p há»c nhá» , môi trÆ°á»ng há»c tập tÆ°Æ¡ng tác và nhiá»u hoạt Äá»ng giải trí . Quy mô lá»p há»c nhá» cho phép giáo viên hÆ°á»ng dẫn sinh viên chú ý Äến từng cá nhân và tạo ná»n tảng cho môi trÆ°á»ng lá»p há»c tÆ°Æ¡ng tác. Äá»ng thá»i, tính phá» thông trong sinh viên rất Äược khuyến khích. Äiá»u này Äược nhấn mạnh bá»i nhiá»u nghiên cứu trÆ°á»ng hợp và các dá»± án nhóm tÆ° vấn . Mục tiêu của công viá»c nhóm và dá»± án là há»c cách xây dá»±ng và tá» chức các nhóm Äá» Äạt Äược kết quả tích cá»±c. Các hoạt Äá»ng ngoại khóa nhÆ° các nhóm làm viá»c của sinh viên và các bữa tiá»c giúp sinh viên má» rá»ng mạng lÆ°á»i cá nhân.

Ngoài ra, sinh viên có má»t ná»n tảng giao tiếp kỹ thuật sá» dÆ°á»i dạng Mạng ná»i bá» ISM. Äây là má»t diá»n Äàn trá»±c tuyến Äá» sinh viên thảo luận vá» các bài giảng, báo cáo từ há»c kỳ của há» á» nÆ°á»c ngoài và Äá» truy cập hoặc ÄÄng các Äá» nghá» thá»±c tập. Cuá»i cùng, sinh viên dành má»t phần thá»i gian rảnh của há» trong các xã há»i sinh viên Äược cung cấp Äá»c lập vá»i chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy tiêu chuẩn.120857_BEBA_LOG_b_MG_1768.jpg

Kỹ nÄng chuyên môn và xã há»i

Ba há»c kỳ Äầu tiên của tất cả các chÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân của ISM cung cấp cho sinh viên những nguyên tắc cÆ¡ bản trong quản lý kinh doanh. Tùy thuá»c vào chÆ°Æ¡ng trình há»c mà há» chá»n, giáo dục cá»t lõi này Äược bá» sung bằng các bài giảng vá» truyá»n thông, du lá»ch, tâm lý há»c, quản lý thá»i trang, quản lý thá» thao, luật kinh doanh hoặc tài chính. Ngoài các khóa há»c quản lý cÆ¡ bản, sinh viên cÅ©ng có hai khóa há»c dành riêng cho chÆ°Æ¡ng trình trong má»i ba há»c kỳ Äầu tiên. Trong há»c kỳ thứ nÄm và thứ sáu, sinh viên cá»­ nhân kết hợp các mô-Äun cụ thá» theo chÆ°Æ¡ng trình vá»i các mô-Äun tá»± chá»n. Ngoài những kỹ nÄng há»c thuật và má»m mại và ngoại ngữ cÅ©ng Äược Äào tạo. Khóa há»c bắt buá»c vá» Äạo Äức kinh doanh Äược khen ngợi thêm bá»i Äào tạo nÄng lá»±c xã há»i bao gá»m quản lý nhóm hoặc quản lý liên vÄn hóa , cho phép sinh viên phát triá»n sá»± nhạy cảm vÄn hóa cần thiết cho sá»± lãnh Äạo có trách nhiá»m và công bằng của các Äá»i quá»c tế.

Các chÆ°Æ¡ng trình của thạc sÄ© Äược thiết kế Äá» cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn sâu rá»ng trong má»t khoảng thá»i gian ngắn. Trong há»c kỳ thứ nhất và thứ hai, sinh viên có Äược những kiến thức cÆ¡ bản và kiến thức cụ thá» Äá» Äáp ứng nhu cầu chuyên môn của há». Ngoài viá»c Äạt Äược kiến thức chuyên môn, sinh viên còn thá»±c hành các kỹ nÄng má»m nhÆ° kỹ thuật giao tiếp và Äàm phán . Nghiên cứu trÆ°á»ng hợp và các dá»± án thá»±c hành Äảm bảo rằng sinh viên có cÆ¡ há»i áp dụng kiến thức lý thuyết của há» vào sá»­ dụng thá»±c tế á» giai Äoạn rất sá»m, cÅ©ng nhÆ° thúc Äẩy hợp tác và làm viá»c theo nhóm.120864_B_D_TEM_a_ISM_HH_0402.jpg

ChÆ°Æ¡ng trình há»c nhá» gá»n

Sinh viên ISM có Äược các kỹ nÄng chuyên nghiá»p, có Äược kinh nghiá»m thá»±c tế và có cÆ¡ há»i Äược Äắm mình trong các ná»n vÄn hóa khác - tất cả chá» trong má»t khoảng thá»i gian ngắn. Kinh nghiá»m giáo dục Äa dạng và thú vá» này Äược thá»±c hiá»n bá»i má»t chÆ°Æ¡ng trình nghiên cứu có cấu trúc tá»t. Trong khi sinh viên tại các trÆ°á»ng Äại há»c khác Äang tận hÆ°á»ng kỳ nghá» há»c kỳ, sinh viên ISM Äang có Äược kinh nghiá»m chuyên môn thá»±c tế . Trong quá trình tìm kiếm các nhà quản lý trong tÆ°Æ¡ng lai, các công ty Äang tìm kiếm những sinh viên tá»t nghiá»p Äã hoàn thành viá»c há»c trong má»t thá»i gian ngắn, Äá»ng thá»i có Äược kinh nghiá»m thá»±c hành và các kỹ nÄng liên vÄn hóa tại các trÆ°á»ng Äại há»c và công ty quá»c tế . Các sinh viên tại ISM có Äược các kỹ nÄng này trong sáu há»c kỳ (ÄÆ°á»ng Äua châu Ãu) hoặc bảy há»c kỳ (ÄÆ°á»ng Äua toàn cầu). Sau Äó, há» có tùy chá»n hoàn thành bằng thạc sÄ© trong vòng ba há»c kỳ bá» sung, cá»ng vá»i thá»i gian viết luận vÄn thạc sÄ©. Má»t chÆ°Æ¡ng trình có cấu trúc tá»t làm cho khóa há»c hiá»u quả này có thá». Cả hai chÆ°Æ¡ng trình cá»­ nhân và thạc sÄ© Äá»u có khung thá»i gian xác Äá»nh cho các Äợt thá»±c tập cần thiết hoặc các giai Äoạn thá»±c tế . TÆ°Æ¡ng tá»±, các chÆ°Æ¡ng trình bán thá»i gian của ISM cÅ©ng dá»±a trên khái niá»m có cấu trúc chặt chẽ.

Địa điểm

Munich

Address
Karlstraße 35, D-80333 München
Munich, Bavaria, Đức