Victoria University (Online)

Giới thiệu

Đọc Mô tả chính thức

Tại Đại học Victoria (VU) , chúng tôi tin rằng giáo dục trải ra ngoài lớp học, tác động đến các tổ chức, cộng đồng và gia đình của học sinh.

Chúng tôi tin rằng chất lượng giáo dục hướng nghiệp dựa trên sự nghiệp phải được mở và có thể tiếp cận được đối với tất cả mọi người, bất kể địa điểm hay bối cảnh. VU đưa sinh viên đầu tiên bằng cách tạo ra giá trị đặc biệt và nâng cao ý thức cộng đồng, hỗ trợ sinh viên bằng nhiều cách để học hỏi, phát triển và đạt được tầm nhìn thành công.

VU tự hào về sự đa dạng của chúng tôi và tin tưởng rằng tất cả các sinh viên nên có cơ hội để tạo ra câu chuyện thành công của họ. Học trực tuyến tại trường VU nhanh, linh hoạt và được thiết kế phù hợp với nhu cầu và lối sống của học sinh.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh

Nhìn Online MBA »

Các chương trình

Trường này cũng cung cấp: