Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) cung cấp đào tạo về kinh doanh cho sinh viên quan tâm đến việc hiểu bản chất làm việc của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. Các khóa học trong chương trình MBA tích hợp thông tin và lý thuyết từ các lĩnh vực khác nhau, bao gồm kế toán, kinh tế, tài chính, tiếp thị, hoạt động sản xuất và quản lý chiến lược. Mục tiêu của chương trình này là phát triển sinh viên thành những người ra quyết định kinh doanh được giáo dục rộng rãi, những người hiểu rõ bản chất của kinh doanh nói chung, với các công cụ và kỹ thuật áp dụng cho nhiều tình huống kinh doanh khác nhau.

Kết quả học tập:

36 giờ tín chỉ cần thiết cho MBA phải bao gồm các khóa học sau:

 • Học sinh sẽ chứng minh kiến thức nền tảng trong từng lĩnh vực chức năng chính của kinh doanh.
 • Học sinh sẽ có thể giải quyết các vấn đề kinh doanh bán cấu trúc.
 • Học sinh sẽ có thể giải quyết các vấn đề kinh doanh phi cấu trúc.

Yêu cầu đầu vào:

 • Đơn đăng ký đã hoàn thành và có chữ ký
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh:
  • TOEFL: PBT 550 | iBT 80
  • IELTS: 6.5
  • Kiểm tra mật khẩu tiếng Anh: 6.5
 • Bản sao có chứng thực chính thức của bảng điểm đại học
 • Một bài luận 300-500 từ về động lực
 • Chứng từ tài chính
 • Bản sao hộ chiếu của bạn (bao gồm tất cả các trang)
Cập nhật lần cuối Tháng 9 2020

Giới thiệu về trường

Webster Athens is dedicated to fostering a campus culture that embraces and celebrates diversity and inclusion and promotes international understanding and appreciation. Preparing our students for eff ... Đọc thêm

Webster Athens is dedicated to fostering a campus culture that embraces and celebrates diversity and inclusion and promotes international understanding and appreciation. Preparing our students for effective, responsible, and dynamic involvement in the modern societies in which they live and serve, and for excellence and leadership in their personal and professional lives. Our campus is located in Athens, Greece - in the historic district of Plaka. Đọc ít hơn