Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Xếp hạng

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Học bổng và tài trợ

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Khazar University is a reputable private institution of higher education and research, located in Baku, the beautiful, safe, vibrant, and multi-cultural capital city of the Republic of Azerbaijan.

Khazar University is a reputable private institution of higher education and research, located in Baku, the beautiful, safe, vibrant, and multi-cultural capital city of the Republic of Azerbaijan. Đọc ít hơn
Baku
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.