Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Bán hàng và Tiếp thị (MBA) (Chứng nhận của Châu Âu và Hoa Kỳ)

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Ranked among the top ten business schools in Switzerland, International University in Geneva (IUG) is an accredited academic institution specializing in business education.

Ranked among the top ten business schools in Switzerland, International University in Geneva (IUG) is an accredited academic institution specializing in business education. Đọc ít hơn
Geneva
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.