Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Executive)

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

Thạc sÄ© Quản trá» Kinh doanh (EMBA) cung cấp má»t bá» tích hợp các khả nÄng lý thuyết và chuyên nghiá»p tinh vi cho các giám Äá»c Äiá»u hành, những ngÆ°á»i tham vá»ng vào các vá» trí Äiá»u hành và các doanh nhân.

118911_IMG_7991JPG.jpg

ChÆ°Æ¡ng trình phát triá»n các kỹ nÄng cần thiết Äá» Äáp ứng vá»i môi trÆ°á»ng kinh doanh nÄng Äá»ng thông qua viá»c xác Äá»nh, thá»±c hiá»n và quản lý các thá»±c tiá»n kinh doanh tá»t nhất thông qua tất cả các giai Äoạn của chu kỳ kinh doanh và cuá»c sá»ng chuyên nghiá»p.

Kỹ nÄng lãnh Äạo Äược tÄng cÆ°á»ng Äá» cho phép phản ứng hiá»u quả Äá»i vá»i viá»c quản lý tất cả các mô hình kinh doanh. Sinh viên tá»t nghiá»p Äược trang bá» Äá» Äược Äá»i má»i, tầm nhìn và chiến lược trong viá»c cung cấp các kết quả hÆ°á»ng Äến khách hàng.

Äá» cho phép các nhà quản lý cấp cao quản lý các cam kết công viá»c và há»c tập của há», chÆ°Æ¡ng trình Äược phân phá»i á» chế Äá» chuyên sâu vào cuá»i tuần dài, bao gá»m cả cuá»i tuần dân cÆ° và má»t chuyến tham quan há»c tập chuyên sâu á» nÆ°á»c ngoài.

Trong những trÆ°á»ng hợp Äặc biá»t, những ứng cá»­ viên không có bằng Cá»­ nhân nhÆ°ng có thá» chứng minh kinh nghiá»m làm viá»c cao cấp sẽ Äược xem xét nhập há»c vào chÆ°Æ¡ng trình trên cÆ¡ sá» cá nhân.

118714_Sydney4.png

CÆ¡ sá» Sydney

Cấu trúc khóa há»c

Kết quả há»c tập của khóa há»c là những tuyên bá» vá» thành tích há»c tập Äược thá» hiá»n dÆ°á»i dạng những gì ngÆ°á»i há»c Äược mong Äợi biết, hiá»u và có thá» làm sau khi hoàn thành khóa há»c. Sinh viên tá»t nghiá»p khóa há»c này sẽ có thá» chứng minh:

1

Äánh giá và tích hợp kiến thức và lý thuyết liên quan Äến kinh doanh.

2

Dẫn dắt và làm viá»c vá»i những ngÆ°á»i khác trong nhiá»u bá»i cảnh tá» chức.

3

Phát triá»n và sá»­ dụng các mạng chiến lược cho các mục Äích chuyên nghiá»p.

4

Giao tiếp hiá»u quả vá»i má»t loạt các bên liên quan trong các tình huá»ng kinh doanh phức tạp.

5

Phân tích phê bình kinh doanh thông minh trong bá»i cảnh Äa dạng.

6

Ãp dụng các nguyên tắc và phÆ°Æ¡ng pháp nghiên cứu Äá» thiết kế và thá»±c hiá»n má»t dá»± án tÆ° vấn

Yêu cầu Äầu vào

Thạc sÄ© Quản trá» Kinh doanh (Äiá»u hành) hiá»n chá» dành cho sinh viên trong nÆ°á»c có bằng cá»­ nhân Äược công nhận vá»i Äiá»m trung bình tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng 60%, cá»ng vá»i tá»i thiá»u nÄm nÄm kinh nghiá»m làm viá»c quản lý cấp cao. Trong trÆ°á»ng hợp Äặc biá»t, các ứng viên có khả nÄng chứng minh kinh nghiá»m làm viá»c Äiá»u hành cao cấp sẽ Äược xem xét nhập há»c trên cÆ¡ sá» cá nhân.

Nếu bạn quan tâm Äến viá»c há»c MBA nhÆ°ng không Äáp ứng các yêu cầu Äầu vào á» trên, bạn có thá» xem xét há»c Thạc sÄ© Quản trá» Kinh doanh (MBA) hoặc Thạc sÄ© Quản trá» Kinh doanh (MBA) Nâng cao.

Tại sao nên há»c vá»i chúng tôi?

Chúng tôi cung cấp ba Äợt tuyá»n sinh má»i nÄm và nhiá»u môn há»c Äược lên kế hoạch Äá» phù hợp vá»i các cam kết vá» chuyên môn và lá»i sá»ng của bạn. Má»t sá» lá»p há»c Äược cung cấp hàng tuần, chủ yếu vào buá»i tá»i, trong khi những lá»p khác chạy á» chế Äá» chuyên sâu vào cuá»i tuần Äá» giảm thiá»u thá»i gian ra khá»i các trách nhiá»m khác.

HÆ¡n 90% sinh viên tá»t nghiá»p của chúng tôi Äược tuyá»n dụng trong vòng 4 tháng sau khi tá»t nghiá»p và mức lÆ°Æ¡ng khá»i Äiá»m trung bình của sinh viên sau Äại há»c là $ 108,800 AUD, cao hÆ¡n 4% so vá»i mức trung bình của cả nÆ°á»c *.

Chúng tôi cung cấp nhiá»u loại Há»c bá»ng dành cho cả sinh viên trong nÆ°á»c và quá»c tế, từ 10% Äến 100%, vì vậy bạn có thá» Äầu tÆ° cho tÆ°Æ¡ng lai của mình.

Các khóa há»c của chúng tôi Äược phát triá»n liên tục, Äược thông báo bá»i nghiên cứu, Äược cấu trúc dá»±a trên kết quả ứng dụng, Äược công nhận bá»i các nhà tuyá»n dụng, Äược cung cấp bá»i các há»c giả có trình Äá» cao và Äược há» trợ thông qua các nguá»n lá»±c há»c tập và phát triá»n sinh viên chuyên ngành bá» sung.

118913_0E6A5290JPG.jpg

Các dá»ch vụ há» trợ sinh viên tận tụy của chúng tôi Äược xây dá»±ng dá»±a trên nhu cầu cá nhân của bạn. Nhân viên tÆ° vấn sinh viên, nhân viên há»c tập và chuyên gia tÆ° vấn nghá» nghiá»p của chúng tôi luôn sẵn sàng tÆ° vấn má»i tuần. Há»i thảo kỹ nÄng há»c tập cÅ©ng Äược tá» chức hàng tuần Äá» Äảm bảo thành công của bạn. Chúng tôi cung cấp má»t sá» sá»± kiá»n xã há»i và bán chính thức mang Äến cho bạn cÆ¡ há»i kết ná»i vá»i các Äá»ng nghiá»p, thành viên của cá»ng Äá»ng doanh nghiá»p Äá»a phÆ°Æ¡ng và cá»±u sinh viên.

* Khảo sát kết quả tá»t nghiá»p QILT 2016-2018.

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

Internationally respected, we are focused on excellence with impact — spanning both pioneering research and graduates who are globally competitive.

Internationally respected, we are focused on excellence with impact — spanning both pioneering research and graduates who are globally competitive. Đọc ít hơn
Bắc Wollongong , Sydney + 1 Hơn Ít hơn