Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (EMBA)

Với khóa học này bạn có thể Hãy đồng bộ với các công nghệ mới nhất đang được sử dụng trong lĩnh vực quản lý cho các hình thức giao dịch khác nhau.

Hiểu và hấp thụ tất cả các hình thức lập ngân sách và quản lý, nâng cấp kỹ năng của bạn và làm việc trong một môi trường ngân hàng mô phỏng để có được một cảm giác của những khía cạnh thực tế của ngành công nghiệp, Một nên hiểu và thích nghi với các thay đổi liên tục diễn ra trong Quốc tế và môi trường quốc gia.

Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 1 các khóa học tại International Institute of Management & Technology Studies »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
2 - 4 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày

Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Location
-
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019