Quản trị Kinh doanh trong Quản lý

Chung

Chương trình mô tả

Giáo dục của các chuyên gia kinh doanh liên quan Äến nhiá»u hÆ¡n là sá»± hiá»u biết vá» các quy tắc khác nhau của các tá» chức kinh doanh. Là má»t sinh viên MBA vá» Quản lý tại Dominican College , bạn sẽ nắm vững các kỹ nÄng, nÄng lá»±c và quan Äiá»m khác nhau Äá» ÄÆ°a ra quyết Äá»nh hợp lý, quản lý hiá»u quả và lãnh Äạo hiá»u quả.

Bao gá»m các:

 • TÆ° duy phản biá»n và kỹ nÄng giao tiếp.
 • Kỹ nÄng lãnh Äạo và nÄng Äá»ng giữa các cá nhân.
 • Hiá»u biết quan trá»ng vá» bá»i cảnh toàn cầu của kinh doanh.
 • Khả nÄng tích hợp và liên quan Äến các ngành kinh doanh khác nhau Äá» chúng hoạt Äá»ng hiá»u quả nói chung.
 • à thức mạnh mẽ vá» trách nhiá»m Äạo Äức và xã há»i.
 • Quản lý thay Äá»i và Äá»i má»i.

Bất cứ khi nào có thá» bạn sẽ trải nghiá»m các cÆ¡ há»i há»c tập trong thế giá»i thá»±c, thông qua má»t chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy phù hợp, tích hợp, linh hoạt và nÄng Äá»ng.

Thiết kế chương trình

ChÆ°Æ¡ng trình MBA trong Quản lý là chÆ°Æ¡ng trình 39 tín chá», vá»i khả nÄng miá»n trừ lên tá»i 18 tín chá», có thá» hoàn thành trong vòng chÆ°a Äầy 2 nÄm.

Các lá»p há»c kéo dài 8 tuần và Äáp ứng trên cÆ¡ sá» mô hình lai, sá»­ dụng kết hợp các lá»p há»c trá»±c tiếp và trá»±c tuyến. Thành phần lá»p há»c là vào các buá»i tá»i trong tuần.

Tham gia chÆ°Æ¡ng trình khi bắt Äầu bất kỳ trong sáu phiên tÄng tá»c.

126574_pexels-photo-1181346.jpegChristina Morillo / Pexels

Chương trình giáo dục

ná»n tảng

 • MB500 - quan trá»ng
 • MB503 - Kinh tế cho ngÆ°á»i quản lý *
 • MB505 - Tiếp thá» cho ngÆ°á»i quản lý *
 • MB508 - Giám Äá»c toàn cầu *
 • MB509 - Quản lý công nghá» *
 • MB515 - Ra quyết Äá»nh tài chính cho ngÆ°á»i quản lý *
 • MB520 - Quản lý

Môn tá»± chá»n

 • MB604 - Quản lý vận hành
 • MB606 - Quản lý nguá»n nhân lá»±c
 • MB607 - Äá»ng lá»±c của lãnh Äạo hiá»u quả
 • MB608 - Quản lý chất lượng
 • MB609 - Quản trá» chiến lược nâng cao
 • MB610 - Dá»± án
 • MB611 - NgÆ°á»i quản lý
 • MB612 - Quản lý Äá»i má»i
 • MB613 - Truyá»n thông tá» chức
 • MB614 - Chủ Äá» hiá»n tại trong quản lý

Capstone

 • MB705 - Phân tích mô hình kinh doanh

* Khóa há»c có thá» Äược miá»n dá»±a trên kinh nghiá»m há»c tập và kinh nghiá»m làm viá»c của sinh viên.

CÆ¡ há»i nghá» nghiá»p

MBA trong Quản lý cung cấp sá»± chuẩn bá» nghá» nghiá»p tuyá»t vá»i vì các nhà quản lý là cần thiết trong má»i loại hình kinh doanh. CÆ¡ há»i nghá» nghiá»p cÅ©ng có sẵn trong các lÄ©nh vá»±c quản lý cụ thá», nhÆ°:

 • Quản lý nguá»n nhân lá»±c
 • Quản lý maketing
 • Quản lý hoạt Äá»ng
 • Quản lý chuá»i cung ứng

MBA trong Quản lý cÅ©ng có thá» dẫn Äến má»t sá»± nghiá»p thành công nhÆ° má»t nhà tÆ° vấn.

Yêu cầu chấp nhận

 • Hoàn thành mẫu ÄÆ¡n, và thanh toán lá» phí ná»p ÄÆ¡n
 • Tiếp tục cập nhật
 • Má»t bảng Äiá»m chính thức ghi lại tất cả các bằng cấp từ các tá» chức Äược công nhận
 • Äiá»m trung bình tá»i thiá»u 3.0 trên thang Äiá»m 4.0
 • Äá»i vá»i các ứng viên có Äiá»m trung bình dÆ°á»i 3.0, các yếu tá» khác nhÆ° sá» nÄm kinh nghiá»m chuyên môn, Äiá»m trung bình trong lÄ©nh vá»±c chính và phát triá»n há»c thuật ngoài bằng tú tài cÅ©ng có thá» Äược tính Äến trong quyết Äá»nh nhập há»c
 • Hai thÆ° giá»i thiá»u sá»­ dụng mẫu ÄÆ¡n giá»i thiá»u Äược cung cấp bá»i vÄn phòng tuyá»n sinh sau Äại há»c
 • Má»t cuá»c phá»ng vấn vá»i Giám Äá»c chÆ°Æ¡ng trình trá»±c tiếp, qua Äiá»n thoại hoặc qua video
 • Äiá»m TOEFL, nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ Äầu tiên của ngÆ°á»i ná»p ÄÆ¡n. Äiá»m tá»i thiá»u 90 trong bài kiá»m tra dá»±a trên internet (IBT) là bắt buá»c Äá» nhập há»c
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

The aim of Dominican College is to promote educational excellence, leadership, and service in an environment characterized by respect for the individual and concern for the community and its needs. Fo ... Đọc thêm

The aim of Dominican College is to promote educational excellence, leadership, and service in an environment characterized by respect for the individual and concern for the community and its needs. Founded by the Dominican Sisters of Blauvelt, the College is an independent institution of higher learning, Catholic in origin and heritage. In the Dominican tradition, it fosters the active, shared pursuit of truth and embodies an ideal of education rooted in the values of reflective understanding and compassionate involvement. Đọc ít hơn