Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Chung

Chương trình mô tả

Tá»ng quan

Nếu bạn là má»t chuyên gia làm viá»c Äang muá»n tiến tá»i quản lý hoặc vai trò Äiá»u hành, Äây là bằng cấp tá»t nhất cho bạn. Thạc sÄ© Quản trá» kinh doanh là chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng má»t nÄm Äược thiết kế Äặc biá»t Äá» chuẩn bá» sinh viên tá»t nghiá»p là thế há» Quản lý tiếp theo.

Các chuyên gia có bằng MBA EBU có thá» nâng cao danh mục Äầu tÆ° cá nhân của há». Các lá»±a chá»n của má»t ná»n giáo dục trá»±c tuyến phù hợp vá»i má»t lá»ch trình bận rá»n. Ngoài ra, mức Äá» kinh doanh tá»t nhất là kinh nghiá»m sá»ng hoặc chia sẻ. Trải nghiá»m trong thế giá»i thá»±c Äược trình bày bá»i các há»c giả nghiêm túc bắt Äầu từ nÄm thứ nhất khi bạn xây dá»±ng kiến thức quản lý chung và có Äược kinh nghiá»m quý báu từ các Äá»ng nghiá»p và Giáo sÆ°. Äi sâu vào các vấn Äá» quản lý phức tạp vá»i loạt khóa há»c tá»± chá»n này và hiá»u rõ hÆ¡n vá» quan Äiá»m của má»t nhà quản lý hoặc lãnh Äạo cấp cao trong khi hiá»u Äược bá»i cảnh quản lý lá»n hÆ¡n. Phát triá»n kỹ nÄng quản lý bao gá»m quản lý trong bá»i cảnh toàn cầu.

Thạc sÄ© Quản trá» kinh doanh là chÆ°Æ¡ng trình cấp bằng má»t nÄm Äược thiết kế Äặc biá»t Äá» chuẩn bá» sinh viên tá»t nghiá»p là thế há» Quản lý tiếp theo.

Khuôn viên trÆ°á»ng Wiltz

Há»c sinh sẽ Äược má»i tham gia các sá»± kiá»n và há»i thảo trong tuần tại trÆ°á»ng má»t lần trÆ°á»c khi tá»t nghiá»p, tuy nhiên, viá»c tham gia nhiá»u hÆ¡n má»t tuần trong khuôn viên trÆ°á»ng cÅ©ng Äược cho phép và khuyến khích. Trong tuần lá» tại trÆ°á»ng, sinh viên sẽ hoàn thành các kỳ thi cuá»i kỳ, thÄm các công ty và các ngành công nghiá»p Äáng chú ý, và giao tiếp và kết ná»i vá»i nhau.

Luxembourg không chá» là má»t trung tâm tài chính mà còn là má»t thành phá» Äa vÄn hóa và là trụ sá» của nhiá»u tá» chức châu Ãu. Giữa truyá»n thá»ng và hiá»n Äại. Bạn sẽ có thá» thÆ°á»ng thức các cảnh quan khác nhau của các công viên tá»± nhiên, lâu Äài thá»i trung cá» và nhiá»u ÄÆ°á»ng mòn Äi bá» ÄÆ°á»ng dài hoặc Äi xe Äạp leo núi trong khu vá»±c. Luxembourg và Château Wiltz chào Äón bạn.

Há»c sinh hoàn thành Master này theo Äuá»i sá»± nghiá»p trong:

 • TÆ° vấn viên
 • NgÆ°á»i quản lý tài chính
 • Quản lý Tiếp thá»
 • Quản lý Hoạt Äá»ng
 • Chuyên gia phân tích tài chính
 • Quản trá» viên y tế
 • Quản lý Há» thá»ng Thông tin

127035_image1.jpeg

ChÆ°Æ¡ng trình MBA Kết quả há»c tập

Mục tiêu há»c tập của EBU nhằm tÄng cÆ°á»ng há»c tập của sinh viên trong các lÄ©nh vá»±c sau: giao tiếp, lý luận Äạo Äức, kỹ nÄng phân tích, công nghá» thông tin, triá»n vá»ng toàn cầu, tÆ° duy phê phán và hiá»u biết vá» sức mạnh tá»ng hợp. Sau khi hoàn thành ChÆ°Æ¡ng trình MBA, sinh viên tá»t nghiá»p sẽ trong sá» những ngÆ°á»i khác:

 • Thá» hiá»n sá»± chuyên nghiá»p và lãnh Äạo.
 • Thá» hiá»n má»t viá»n cảnh toàn cầu.
 • Hiá»u các vấn Äá» Äá»i má»i và CNTT hình thành và cạnh tranh khung.
 • Có các kỹ nÄng Äá» tích hợp các khái niá»m kinh doanh từ các ngành khác nhau.
 • Ãp dụng kiến thức và kỹ nÄng Äá» giải quyết các vấn Äá» kinh doanh Äa dạng và Äa dạng.
 • Có má»t sá»± Äánh giá cao cho viá»c ra quyết Äá»nh Äạo Äức.

Cấu trúc chương trình

Há»c kỳ I (tháng 10 - 12)

Quản lý tiếp thỠ(4 ECTS)

 • Phân tích tiếp thá»
 • Internet Marketing và CNTT
 • Quản lý quan há» khách hàng

Quản lý nguá»n nhân lá»±c (4 ECTS)

 • Tuyá»n dụng
 • Hiá»u suất và quản lý
 • Quan há» lao Äá»ng và luật lao Äá»ng

Kế toán và báo cáo tài chính (4 ECTS)

 • Ghi nhận các giao dá»ch tài chính
 • Sá» sách kế toán, kế toán T và các mục tạp chí
 • Lợi nhuận, dòng tiá»n, tài sản và nợ phải trả

Chính sách và Äạo Äức doanh nghiá»p (4 ECTS)

 • Vấn Äá» và vấn Äá» kinh doanh
 • Chiến lược và mục tiêu doanh nghiá»p
 • CSR, CER và các bên liên quan

Phân tích dữ liá»u và thá»ng kê (4 ECTS)

 • PhÆ°Æ¡ng pháp dá»± báo
 • Phân tích chuá»i thá»i gian
 • Phân phá»i và phân tích phÆ°Æ¡ng sai

Há»i thảo vá» Luật Kinh doanh (2 ECTS) - Há»i thảo

 • Các yếu tá» của luật hợp Äá»ng
 • Tranh chấp, Trá»ng tài và Giải quyết

Há»c kỳ II (tháng 1 - 3)

Tiếp thá» quá»c tế (4 ECTS)

 • Lợi thế cạnh tranh
 • Quảng cáo / Khuyến mãi toàn cầu
 • Quyết Äá»nh thÆ°Æ¡ng hiá»u và sản phẩm

Doanh nhân (4 ECTS)

 • Ná»n tảng của tinh thần doanh nhân
 • Sáng tạo
 • Quản lý nguá»n nhân lá»±c

Kế toán quản lý nâng cao (4 ECTS)

 • Kế toán chi phí theo ÄÆ¡n Äặt hàng
 • Hoạt Äá»ng dá»±a trên chi phí
 • Báo cáo phân Äoạn

Ná»n kinh tế toàn cầu (4 ECTS)

 • ThÆ°Æ¡ng mại quá»c tế
 • Tá»· giá, lãi suất
 • Cán cân thÆ°Æ¡ng mại

Quản trỠchiến lược toàn cầu (4 ECTS)

 • Lá»±c lượng toàn cầu hóa
 • Giá trá» cá nhân và Äạo Äức
 • Nhiá»u bên liên quan

Kỹ nÄng giao tiếp (1 ECTS) - Há»i thảo

 • Lý thuyết truyá»n thông
 • Thuyết trình hiá»u quả
 • Phát triá»n kỹ nÄng nghe

Há»c kỳ III (tháng 4 - 6)

Quản lý hoạt Äá»ng (4 ECTS)

 • Quản lý chuá»i cung ứng
 • Quản lý hậu cần
 • Thiết kế và phát triá»n sản phẩm

Lãnh Äạo chiến lược trong các tá» chức (4 ECTS)

 • TÆ° duy chiến lược và lập kế hoạch
 • Thay Äá»i tá» chức
 • Thiết kế cho kết quả

Tài chính doanh nghiá»p (4 ECTS)

 • Mô hình Äá»nh giá tài sản vá»n
 • Äá»nh giá cá» phiếu và trái phiếu
 • Quản lý nợ

Chiến lược và Công nghỠthông tin (4 ECTS)

 • Quản lý công nghá»
 • Khuếch tán và hấp thụ
 • Äá»i má»i và quản lý

Äàm phán (1 ECTS) - Há»i thảo

 • Äàm phán hiá»u quả
 • Chiến thuật phù hợp
 • Tá»± tin trong Äàm phán

Dá»± án cuá»i cùng / Capstone (6 ECTS)

 • Nghiên cứu Äiá»n hình và Dá»± án Capstone toàn diá»n - Há»c kỳ bắt buá»c Tuần má»t Há»c kỳ: Kết ná»i mạng, Bài kiá»m tra cuá»i kỳ
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... Đọc thêm

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Đọc ít hơn
Thành phố Luxembourg