MBA về Quản lý và Phát triển Bền vững

Chung

Giới thiệu về trường

Nalanda is a postgraduate, research-intensive, international university supported by the seventeen (17) participating countries of the East Asia Summit.

Nalanda is a postgraduate, research-intensive, international university supported by the seventeen (17) participating countries of the East Asia Summit. Đọc ít hơn