MBA về Quản lý Châu Âu / Châu Á

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Tuyển sinh

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Nhận xét của sinh viên

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

The International Graduate Center (IGC) was founded by the University of Applied Sciences Bremen as an interdisciplinary Graduate School for Management and Leadership.

The International Graduate Center (IGC) was founded by the University of Applied Sciences Bremen as an interdisciplinary Graduate School for Management and Leadership. Đọc ít hơn
Thành phố
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.