MBA & E: Quản trị Kinh doanh và Kỹ thuật

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

With a student body of more than 13,000, the Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin is the largest University of Applied Sciences in Berlin.

With a student body of more than 13,000, the Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin is the largest University of Applied Sciences in Berlin. Đọc ít hơn
Berlin
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.