MBA ngành Quản trị Du lịch

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Chương trình học

$expand_more $expand_less

Thư viện ảnh

$expand_more $expand_less

Cơ hội nghề nghiệp

$expand_more $expand_less

Nhận xét của sinh viên

$expand_more $expand_less

Học phí Chương trình

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Being the youngest Grande Ecole in France is an asset for Y SCHOOLS, which since its creation in 1992 as Groupe ESC Troyes, has strived to forge ahead through daring innovation and, as much as possibl ... Đọc thêm

Being the youngest Grande Ecole in France is an asset for Y SCHOOLS, which since its creation in 1992 as Groupe ESC Troyes, has strived to forge ahead through daring innovation and, as much as possible, challenging experimentation Đọc ít hơn
Thành phố , Thành phố , Metz + 2 Hơn Ít hơn
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.