MBA / Thạc sĩ quản lý kinh doanh quốc tế

Chung

Chương trình mô tả

MBA vá» Quản lý kinh doanh quá»c tế (IMBM ) dạy cách Äáp ứng các tiêu chuẩn cao cần thiết Äá» thá»±c hiá»n các hoạt Äá»ng kinh doanh quá»c tế thành công.

Từ các chính sách ngoại thÆ°Æ¡ng Äến quan há» quá»c tế và kinh doanh toàn cầu, MBA này chuẩn bá» cho sinh viên Äá»i mặt vá»i những thách thức kinh doanh trong thế giá»i thá»±c vá»i tÆ° cách là những nhà lãnh Äạo tài ba và là ngÆ°á»i ra quyết Äá»nh toàn cầu.

ChÆ°Æ¡ng trình há»c

Chiến lược và toàn cầu hóa

Lãnh Äạo và quản lý nguá»n nhân lá»±c

Quản lý hoạt Äá»ng và Äá»i má»i

Tiếp thá» quá»c tế

Quản lý tài chính và kinh tế

Doanh nhân

Trò chơi kinh doanh

Tiếp cận thá» trÆ°á»ng má»i

Công nghá» má»i và phÆ°Æ¡ng tiá»n truyá»n thông xã há»i trong ngoại thÆ°Æ¡ng

Hoạt Äá»ng và quản lý ngoại thÆ°Æ¡ng

Dá»± án của Master cuá»i cùng

CÆ¡ há»i nghá» nghiá»p chuyên nghiá»p

Là ngÆ°á»i quản lý, Giám Äá»c khu vá»±c kinh doanh, Cán bá» hoặc Giám Äá»c Äiá»u hành, bạn sẽ Äược Äào tạo Äầy Äủ vá»:

  • Äá» má» ra thá» trÆ°á»ng má»i và cÆ¡ há»i giao dá»ch trong khi Äạt Äược sá»± quá»c tế hóa của công ty từ cấp quản lý doanh nghiá»p hoặc doanh nghiá»p vừa và nhá».

  • Äá» thiết kế má»t kế hoạch kinh doanh quá»c tế mạnh mẽ và sẵn sàng thá»±c hiá»n nó.

  • Äá» má» rá»ng các kỹ nÄng hàng Äầu của bạn trong khuôn khá» kinh doanh toàn cầu.

Công nhận

Sau khi tá»t nghiá»p, các sinh viên nhận Äược bằng MBA:

  1. MBA vá» Quản lý Kinh doanh Quá»c tế của TrÆ°á»ng Kinh doanh Äiá»u hành BEBS Barcelona.

Các thạc sÄ© mất má»t nÄm há»c Äá» hoàn thành.

BEBS là má»t trÆ°á»ng kinh doanh tÆ° nhân, Äược Chính phủ Tây Ban Nha công nhận hoàn toàn Äá» cung cấp giáo dục Äại há»c có giá trá» trên toàn thế giá»i, Äá»ng thá»i là thành viên của Hiá»p há»i các trÆ°á»ng kinh doanh á» Tây Ban Nha (AEEN) và Giáo dục Äại há»c tÆ° nhân Liên minh châu Ãu (EUPHE) .

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

BEBS is an executive business school with international experience in business management and training. BEBS has been at the forefront of executive education, inspiring, challenging and contributing t ... Đọc thêm

BEBS is an executive business school with international experience in business management and training. BEBS has been at the forefront of executive education, inspiring, challenging and contributing to the development of current and future leaders of many countries and sectors. BEBS is an innovative institution, making a positive, comprehensive and consistent impact on people, businesses, and society. The success of BEBS is based on an academic approach, with a strong focus on professional and humanistic approach to Business and Leadership: during any of our Programs our professors and executive professionals bring reflection, dialogue, critical analysis, projects and initiatives to ensure excellent education, consequently generating a valuable contribution to business and social transformation. Đọc ít hơn