Đọc Mô tả chính thức

Nhìn vào bên trong - tạo ra ngày mai!

Làm thế nào để bạn tổ chức dòng chảy đổi mới sản phẩm trong một công ty? Điều gì làm cho một thương hiệu công ty độc đáo? Một mô hình kinh doanh bền vững là gì? Làm thế nào có thể kiểm tra hiệu quả của một mô hình kinh doanh mới? Làm thế nào để bạn làm cho một doanh nghiệp gia đình đi công khai? Bạn sẽ có thể trả lời những câu hỏi này khi kết thúc nghiên cứu của mình và áp dụng các phương pháp và kỹ thuật phù hợp kết hợp với quyết tâm, cống hiến và sáng tạo và bạn sẽ đi trước một bước.

MBA này chủ yếu được giảng dạy bằng tiếng Đức.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Tiếng Đức

Xem 1 các khóa học tại Frankfurt University of Applied Sciences »

Cập nhật lần cuối March 9, 2019
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 10 2019
Duration
2 - 3 năm
Toàn thời gian
Price
10,150 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 10 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 10 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date