MBA điều hành - 18 tháng

Chung

$expand_more $expand_less

Giới thiệu

$expand_more $expand_less

Kết quả chương trình

$expand_more $expand_less

Sinh viên lý tưởng

$expand_more $expand_less

Giới thiệu về trường

Over the past 40 years, Rotterdam School of Management, Erasmus University has firmly established its reputation as one of Europe’s leading business schools.

Over the past 40 years, Rotterdam School of Management, Erasmus University has firmly established its reputation as one of Europe’s leading business schools. Đọc ít hơn
Rotterdam
Xem hồ sơ trường
$expand_more $expand_less

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.