Các Chương trình EMBA về Bất động sản

So sánh Các Chương trình EMBA về Bất động sản

Bất động sản

Giám đốc điều hành Chương trình MBA là một chương trình quản lý toàn cầu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các chuyên gia giữa sự nghiệp.Nó phát triển quản lý hiệu quả cho ngày hôm nay tổ chức năng động toàn cầu 's

Quản trị Kinh doanh Bất động sản là một hỗn hợp của các chương trình thực tế và lý thuyết của sự phát triển đất hiểu biết chung. Sinh viên của chương trình này sẽ có được kiến ​​thức chuyên sâu về kỹ thuật và chiến lược được sử dụng để quản lý phát triển bất động sản, như sử dụng các yếu tố kinh tế trong hoạt động phát triển đất đai, mua bán bất động sản. 

Liên hệ trực tiếp các Trường - So sánh Các Chương trình EMBA về Bất động sản 2019

Đọc nhiều hơn
Hiện nay không có chương trình để hiện thị về EMBA Bất động sản.  Hãy thử MBA Bất động sản thay vào đó.

Tìm kiếm các chương trình tương tự ở đây