MBA with Project Management Concentration

DeSales University

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

MBA with Project Management Concentration

DeSales University

  • Cơ hội kết nối với hàng trăm chuyên gia khác
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối September 17, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2018
Duration
Thời hạn
2 năm
Bán thời gian
Locations
Romania - Bucharest
Ngày bắt đầu: Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Lehigh, Pennsylvania, PA
Ngày bắt đầu: Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Center Valley, Pennsylvania, PA
Ngày bắt đầu: Tháng 9 2018
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2018
Hoa Kỳ - Center Valley, Pennsylvania, PA
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Romania - Bucharest
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Lehigh, Pennsylvania, PA
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ