Part-time Global MBA

Manchester Business School, Singapore Centre

Thời gian và Giá
Khóa học này là Kết hợp qua mạng và tại trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Duration
Thời hạn
18 - 60 tháng
Bán thời gian
Price
Giá
68,167 SGD
Locations
Singapore - Singapore
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019
Singapore - Singapore
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ