Master of Business Administration

A-STATE Queretaro

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Master of Business Administration

A-STATE Queretaro

  Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
  Thời gian và Giá
  Khóa học này là ở trường
  Start Date
  Ngày bắt đầu
  Tháng Bảy 2019
  Tháng 9 2019
  Duration
  Thời hạn
  1 năm
  Toàn thời gian
  Price
  Giá
  99,450 MXN
  Locations
  Mexico - Santiago de Querétaro, Querétaro
  Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
  Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
  Ngày kết thúc Trường liên hệ
  Hoa Kỳ - Jonesboro, Arkansas
  Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
  Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
  Ngày kết thúc Trường liên hệ
  Dates
  Tháng Bảy 2019
  Mexico - Santiago de Querétaro, Querétaro
  Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
  Ngày kết thúc Trường liên hệ
  Tháng 9 2019
  Hoa Kỳ - Jonesboro, Arkansas
  Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
  Ngày kết thúc Trường liên hệ