Chương trình được giảng dạy bằng:
  Anh
  Khóa học này là ở trường
  Duration
  1 năm
  Toàn thời gian
  Price
  99,450 MXN