OneMBA

FGV

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

OneMBA

FGV

Sau khi hoàn thành chương trình OneMBA, giám đốc điều hành nhận được giấy chứng nhận OneMBA do các trường đại học đối tác năm, cũng như bằng MBA của trường đại học nhà của họ.

"Không chỉ đơn giản là không có chương trình Quản trị Kinh doanh trên thị trường với cùng một mức độ tính quốc tế, khu vực nhạy cảm và nhấn mạnh vào các giải pháp kinh doanh bền vững có lợi cho tất cả các bên liên quan".

Lịch học

Chương trình giảng dạy Tổng quan

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
21 tháng
Bán thời gian
Price
Giá
174,780 BRL
Locations
Brasil - São Paulo, State of São Paulo
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng Sáu 1, 2019
Dates
Tháng 9 2019
Brasil - São Paulo, State of São Paulo
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Tháng Sáu 1, 2019