Full-time MBA

UCD Michael Smurfit Graduate Business School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Full-time MBA

UCD Michael Smurfit Graduate Business School

Những người muốn dành thời gian ra khỏi sự nghiệp của họ để phát triển kỹ năng quản lý và tìm hiểu cách vận hành một cách hiệu quả hơn.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
1 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
29,500 EUR
Locations
Ireland - Dublin, County Dublin
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Ireland - Dublin, County Dublin
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ