Điều hành MBA

Chung

Chương trình mô tả

Trá» thành má»t chuyên gia trong viá»c ÄÆ°a ra quyết Äá»nh

MBA Äiá»u hành là nhằm vào các chuyên gia muá»n phát triá»n kỹ nÄng lãnh Äạo của há». ChÆ°Æ¡ng trình là má»t cÆ¡ há»i duy nhất Äá» cải thiá»n những ngÆ°á»i có tác Äá»ng mạnh mẽ Äến trình Äá» chuyên nghiá»p. Dá»±a chủ yếu vào viá»c cải thiá»n kỹ nÄng và tiếp thu kiến thức Äá» hÆ°á»ng dẫn các thách thức, luôn tôn trá»ng Äạo Äức.

MBA Äiá»u hành là má»t kinh nghiá»m của sá»± hình thành tích hợp, tập trung vào sá»± phát triá»n cá nhân của má»i ngÆ°á»i. Tinh thần làm viá»c, sá»± nghiêm túc và lá»±a chá»n của các ứng cá»­ viên, cuá»i cùng Äã thiết lập má»t mạng lÆ°á»i tình bạn quý giá mà bạn duy trì trong suá»t cuá»c Äá»i.

Các sinh viên Äược tá» chức trong các nhóm không Äá»ng nhất, có tính Äến kinh nghiá»m và sá»± hình thành há»c thuật, Äá» tạo ra các cuá»c há»p công viá»c tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° các cuá»c Äiá»u hành của công ty. Viá»c thảo luận vá» các trÆ°á»ng hợp bá»i các chuyên gia vá»i các ná»n tảng khác nhau cho phép chúng tôi xây dá»±ng các ý tÆ°á»ng, quan Äiá»m má»i và Äá» xuất các giải pháp tá»t hÆ¡n cho các vấn Äá» Äược trình bày.

 • Bạn có những thách thức. Bạn muá»n cải thiá»n, chúng tôi sẽ giúp bạn vá»i Äiá»u này.
 • Muá»n thÄng tiến. Äi xa hÆ¡n, nhận Äược nhiá»u thứ hÆ¡n. Thế giá»i rất rá»ng lá»n.
 • Không giải quyết. Bạn không phải là ngÆ°á»i phù hợp, bạn có tất cả tÆ°Æ¡ng lai phía trÆ°á»c. Không ngừng cải tiến.
 • Äá»nh hÆ°á»ng hành Äá»ng. Cuá»c sá»ng là Äá» làm. Hành Äá»ng má»t cách thận trá»ng.
 • Chuyên gia ÄÆ°a ra quyết Äá»nh. Trá» thành má»t chuyên gia trong viá»c ra quyết Äá»nh. Các công ty muá»n há» sÆ¡ này.
 • Bạn có muá»n bắt Äầu. Ném ý tÆ°á»ng của bạn và biến chúng thành hiá»n thá»±c. Thế giá»i có thá» là của bạn.

124224_HISTORIAEMBAS63.JPG

Ná»i dung chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy

Tôi tam cá nguyá»t

 • Phân tích tình hình kinh doanh
 • HÆ°á»ng thÆ°Æ¡ng mại I
 • Kế toán và kiá»m soát
 • Quản lý nhân sá»± trong các tá» chức I

Tam cá nguyá»t thứ hai

 • Phí tá»n
 • HÆ°á»ng thÆ°Æ¡ng mại II
 • Quản lý nhân dân trong các tá» chức II
 • Quản lý tài chính tôi
 • Quản lý hoạt Äá»ng tôi

Tam cá nguyá»t III

 • Quản lý hoạt Äá»ng II
 • Äàm phán
 • HÆ°á»ng dẫn sáng kiến kinh doanh I
 • Quản lý tài chính II
 • Quản lý chung
 • Nên kinh tê

Tam cá nguyá»t IV

 • Quản lý tài chính III
 • Quản lý hoạt Äá»ng III
 • HÆ°á»ng dẫn sáng kiến kinh doanh II

Quá trình nhập há»c

Äá» bắt Äầu quá trình Nhập há»c MBA Äiá»u hành, phải Äáp ứng các yêu cầu sau:

 • Äá» Äược cấp trên.
 • Có tá»i thiá»u ba nÄm kinh nghiá»m chuyên môn, từ khi kết thúc chÆ°Æ¡ng trình Äại há»c Äến khi bắt Äầu chÆ°Æ¡ng trình.
 • Phòng Tuyá»n sinh EMBA tá» chức các buá»i thông tin vá» chÆ°Æ¡ng trình.
 • HÆ°á»ng dẫn cá nhân: nếu bạn muá»n có má»t cuá»c phá»ng vấn cá nhân Äá» thảo luận vá» sá»± phát triá»n chuyên nghiá»p của mình, Äừng ngần ngại liên há» vá»i Bá» phận Tuyá»n sinh EMBA.
 • Các tài liá»u Äược cung cấp bá»i ứng viên cùng vá»i mẫu ÄÆ¡n:
  • Bản gá»c hoặc bản sao có chứng thá»±c của Há» sÆ¡ há»c tập Äại há»c vá»i Äiá»m sá».
 • ThÆ° trình bày từ công ty hiá»n tại:
  LÆ°u ý: Äiá»u quan trá»ng là thÆ° mà công ty bạn viết cho Ủy ban tuyá»n sinh nhấn mạnh các Äiá»m sau:
 • Ai biết và ủng hỠý Äá»nh của bạn Äá» thi EMBA,
 • cho phép bạn tham dá»± các lá»p há»c.
 • 2 ảnh cỡ há» chiếu.
Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

MID ATLANTIC Business School is the business school of the Universidad del Atlántico Medio with a clear vocation to serve society, it has allowed us to be at the forefront of executive training in the ... Đọc thêm

MID ATLANTIC Business School is the business school of the Universidad del Atlántico Medio with a clear vocation to serve society, it has allowed us to be at the forefront of executive training in the Canary Islands, developing and inspiring business leaders who have generated and generate a profound, positive and lasting impact on people, companies and the society in which they operate. Đọc ít hơn