Điều hành MBA

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Giới thiệu về trường

Created by and for entrepreneurs, EDHEC has embodied the fundamental values of business for over a century.

Created by and for entrepreneurs, EDHEC has embodied the fundamental values of business for over a century. Đọc ít hơn
Đẹp , Paris , Roubaix + 2 Hơn Ít hơn