Điều hành MBA LATAM

Chung

Chương trình mô tả

Executive MBA LATAM là má»t chÆ°Æ¡ng trình bán thá»i gian nhằm quá»c tế hóa và thúc Äẩy sá»± nghiá»p của những ngÆ°á»i tham gia, tạo ra giá trá» ngay lập tức cho các tá» chức của há».

Nó Äược Äặc trÆ°ng bá»i là ngÆ°á»i duy nhất có trá»ng tâm rá»ng rãi và Äá»c quyá»n á» Mỹ Latinh, dÆ°á»i sá»± pha trá»n Äá»nh dạng mô-Äun. ChÆ°Æ¡ng trình này nhắm Äến các chuyên gia có ít nhất 5 Äến 6 nÄm kinh nghiá»m quản lý, những ngÆ°á»i có má»i quan tâm xem Mỹ Latinh là thá» trÆ°á»ng và tìm kiếm những chân trá»i má»i trong sá»± nghiá»p hoặc tá» chức của há».

Chương trình của chúng tôi

 • Thá»i hạn 12 tháng
  Mô-Äun Äá»nh dạng pha trá»n.
 • 7 mô-Äun mặt Äá»i mặt trong má»t tuần
  Chile, Colombia, Brazil, Panama, Mexico * và Miami *.
 • Nhằm vào các chuyên gia cao cấp
  Vá»i 5 nÄm kinh nghiá»m quản lý.
 • Giám Äá»c Äiá»u hành MBA duy nhất có trá»ng tâm rá»ng lá»n và Äá»c quyá»n á» Mỹ Latinh.

* Có thá» sá»­a Äá»i.

Má»t khoa quá»c tế Äược công nhận rá»ng rãi bá»i

 • Khả nÄng Äá»c Äáo của anh ấy Äá» kết hợp tÆ° duy há»c thuật vá»i giải quyết các vấn Äá» thá»±c sá»±.
 • Nghiên cứu cấp cao nhất Äược há» trợ bá»i ngành công nghiá»p và khu vá»±c công.
 • Cách tiếp cận thá»±c tế kết hợp tiên phong vá» kiến thức quản lý vá»i khả nÄng ứng dụng thá»±c sá»±.

Äiá»m gặp gỡ

 • Các thành phá» á» Mỹ Latinh vá»i mức Äá» hoạt Äá»ng và tiá»m nÄng phát triá»n cao.
 • Các công ty hàng Äầu trong khu vá»±c.

Má»t cá»ng Äá»ng sôi Äá»ng của

 • Nghiên cứu, kinh doanh và các hoạt Äá»ng há»c tập liên quan Äến các công ty Äa quá»c gia hàng Äầu.
 • Các ná»n tảng thúc Äẩy viá»c tạo ra, phá» biến và áp dụng các ý tÆ°á»ng.

Má»t chÆ°Æ¡ng trình quá»c tế, chuyá»n Äá»i và áp dụng vào thá»±c tế của chính công ty.

Má»t chÆ°Æ¡ng trình quá»c tế, chuyá»n Äá»i và áp dụng vào thá»±c tế của chính công ty.

Äắm chìm trong những thách thức và cÆ¡ há»i Äược cung cấp bá»i các ná»n kinh tế và lÄ©nh vá»±c chính của Mỹ Latinh.

Huấn luyá»n cá nhân Äá» phát triá»n các kỹ nÄng và khả nÄng.

Äánh giá cÆ¡ há»i quá»c gia dá»± án, Äược phát triá»n trong suá»t chÆ°Æ¡ng trình vá»i các trợ lý, giáo sÆ° và Äại lý Äá»a phÆ°Æ¡ng của má»i quá»c gia.

Mạng lÆ°á»i cao cấp của sinh viên tá»t nghiá»p UAI trong LATAM.

Há»c tập thá»±c sá»± cho thế giá»i thá»±c: phát triá»n má»t dá»± án thá»±c tế áp dụng cho tá» chức của bạn trong suá»t chÆ°Æ¡ng trình vá»i sá»± há» trợ của giảng viên.

114557_16.jpg

Thông tin chung

giá

 • Giá: 45.000 USD

NÆ¡i thá»±c hiá»n

 • Các mô-Äun mặt Äá»i mặt sẽ Äược tá» chức tại các thủ Äô chính của Mỹ Latinh: Santiago, Bogotá, Sao Paulo, Thành phá» Panama, Thành phá» Mexico * và Miami *.

* Có thá» sá»­a Äá»i.

Ngày và giá»

 • Bắt Äầu: tháng 9 nÄm 2020.
 • Nhiá»m kỳ: tháng 9 nÄm 2021.
 • Lá»ch trình: Các mô-Äun mặt Äá»i mặt từ 9:00 sáng Äến 7:00 tá»i.

LÆ°á»i ngoại khóa

114483_malla_emba_latam.png

Cấu trúc của chương trình

TrÆ°á»c chÆ°Æ¡ng trình

Có má»t sá»± chuẩn bá» trÆ°á»c cho những ngÆ°á»i tham gia muá»n xem xét các nguyên tắc cÆ¡ bản của quản lý. Chuẩn bá» này Äược dạy trong Äá»nh dạng pha trá»n và cho phép bạn Äá»i mặt vá»i Äiá»u hành MBA LATAM UAI Äầy thách thức vá»i sá»± Äảm bảo.

Song song, những ngÆ°á»i tham gia làm viá»c trên hai mặt trận, Äầu tiên là vá» những thách thức cá nhân và chuyên nghiá»p của há» vá»i tÆ° cách là giám Äá»c Äiá»u hành và quản lý; thứ hai là vá» những thách thức ngành phải Äá»i mặt vá»i các tá» chức của há».

Công viá»c trÆ°á»c Äây cho phép cá nhân hóa và cá nhân hóa các công viá»c tích hợp và các dá»± án cá nhân theo nhu cầu phát triá»n nghá» nghiá»p của má»i sinh viên.

Trong chương trình

ChÆ°Æ¡ng trình bắt Äầu vá»i má»t há»i thảo liên ngành tập trung vào viá»c Äào sâu phạm vi kinh doanh và thá» chế của Mỹ Latinh. Nó Äi qua các mô-Äun khái niá»m, phát triá»n các dá»± án ứng dụng, há»i thảo lãnh Äạo và tá»± hiá»u biết, há»i thảo sá» hóa và Äá»i má»i, và má»i quan há» vá»i các công ty hàng Äầu trong LATAM. EMBA LATAM kết thúc vá»i má»t há»i thảo tích hợp chiến lược và Äánh giá các công viá»c cuá»i cùng Äược thá»±c hiá»n cho các tá» chức của các trợ lý.

Quản lý và kinh doanh

Các mô-Äun Äầu tiên giải quyết các nguyên tắc cÆ¡ bản của môi trÆ°á»ng, kinh doanh và tá» chức. Những thách thức và xu hÆ°á»ng kinh doanh, chiến lược kinh doanh, hành vi và Äá»ng lá»±c của tá» chức, phân tích tài chính Äá» ra quyết Äá»nh, và lãnh Äạo và thay Äá»i sẽ Äược thảo luận và phân tích. Nó cung cấp má»t cái nhìn chức nÄng vá» tiếp thá», tài chính, Äá»i má»i và thiết kế, hoạt Äá»ng và quản lý vá»n nhân lá»±c Äá» tạo ra các chiến lược trong từng lÄ©nh vá»±c.

Kiến thức áp dụng cho Công ty riêng

Äầu tÆ° vào MBA phải mang lại lợi nhuận cho trợ lý và công ty. Trong suá»t chÆ°Æ¡ng trình và theo cách tích lÅ©y, ngÆ°á»i tham gia tạo và xá»­ lý thông tin bên trong và bên ngoài của tá» chức của há».

Vào cuá»i chÆ°Æ¡ng trình, ngÆ°á»i tham gia sẽ có những ý tÆ°á»ng, chiến lược và kế hoạch thá»±c hiá»n má»i cho những thách thức của công ty há». Các dá»± án cá nhân áp dụng cho chính tá» chức phục vụ Äá» Äánh giá hầu hết các chi nhánh. Vào cuá»i chÆ°Æ¡ng trình, kiến thức và há»c tập Äược tập trung trong má»t tài liá»u có tác Äá»ng cao cho tá» chức của bạn.

Äá»i tiên phong kinh doanh

Các môn tá»± chá»n cá nhân hóa chÆ°Æ¡ng trình giảng dạy theo lợi ích cụ thá» của trợ lý. La bàn Äạo Äức Äá»i mặt vá»i sinh viên vá»i những tình huá»ng khó xá»­ vá» Äạo Äức và giá trá», phản ánh vá» quản lý và lãnh Äạo trong môi trÆ°á»ng ngày nay. Dá»± án của thuật ngữ chÆ°Æ¡ng trình cho phép tích hợp kiến thức trÆ°á»c Äó và áp dụng chúng Äá» giải quyết các vấn Äá» của công ty riêng.

Phát triá»n cá nhân

Trong suá»t EMBA, há»c sinh tham gia vào má»t chÆ°Æ¡ng trình huấn luyá»n hoàn chá»nh vá»i các can thiá»p á» cấp Äá» cá nhân và nhóm bắt Äầu bằng viá»c Äánh giá các giám Äá»c Äiá»u hành Äẳng cấp thế giá»i, nÆ¡i anh ta so sánh, Äánh giá và hiá»u Äiá»m mạnh và Äiá»m yếu của há», Äá» củng cá» và quản lý sá»± nghiá»p quản lý và phong cách lãnh Äạo của bạn. ChÆ°Æ¡ng trình này Äược bá» sung bá»i các há»i thảo phát triá»n kỹ nÄng giao tiếp, chẳng hạn nhÆ° há»i thảo "Giao tiếp hiá»u quả" và "ThÆ°Æ¡ng hiá»u cá nhân".

Sau chương trình

Mạng lÆ°á»i quá»c tế

Từ ngày Äầu tiên, những ngÆ°á»i tham dá»± EMBA LATAM UAI là má»t phần của mạng lÆ°á»i kinh doanh cá»±u sinh viên lá»n nhất á» Mỹ Latinh, cho phép truy cập vào các thá» trÆ°á»ng và mạng lÆ°á»i khu vá»±c.

Cập nhật

Các sinh viên có khả nÄng tiếp tục Äào tạo bằng cách tham dá»± các khóa há»c tá»± chá»n vá» các chÆ°Æ¡ng trình khuyến mãi trong tÆ°Æ¡ng lai của EMBA LATAM UAI và tham gia vào các cuá»c Äàm phán liên tục.

114550_FH6.jpg

Cập nhật lần cuối Tháng Mười hai 2019

Giới thiệu về trường

La Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez fue fundada en 1953 en la ciudad de Valparaíso y a lo largo de más de 65 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las escuelas de negoc ... Đọc thêm

La Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez fue fundada en 1953 en la ciudad de Valparaíso y a lo largo de más de 65 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las escuelas de negocios más prestigiosas de Chile y de Latinoamérica, convirtiéndose en un referente a nivel regional y también global. Đọc ít hơn
Santiago , Viña del Mar , Las Condes + 2 Hơn Ít hơn